Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens. Het is bij alle energieleveranciers hetzelfde

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Je hebt recht op het sociaal tarief als een van de volgende categorieën op je situatie van toepassing is:

Categorie 1: je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

 • een leefloon
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
 • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk ten laste genomen wordt door de federale staat
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen
 • een tegemoetkoming voor gehandicapten

Categorie 2A: je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming
 • een integratietegemoetkoming
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden

Categorie 2B (gewestelijk): je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming:

 • in het Vlaamse Gewest, via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

Categorie 2C (gewestelijk): je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:

 • in het Vlaamse Gewest, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)

Categorie 3: je (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: je bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door

 • een sociale huisvestingsmaatschappij 
 • een gewestelijke huisvestigingsmaatschappij
 • een sociaal verhuurkantoor erkend door de gewestelijke regeringen (het Vlaamse Woningfonds, het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 
 • het OCMW.

Hoe verkrijg je het sociaal tarief?

Als je tot de categorieën 1, 2, 3 of de tijdelijke categorie behoort, wordt het sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas automatisch toegekend aan jou. De Federale Overheidsdienst Economie verzamelt alle gegevens (bij leveranciers, het rijksregister, de kruispuntbank van de sociale zekerheid) en verwittigt jouw leverancier dat het sociaal tarief voor jou moet worden toegepast.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijg je het sociaal tarief niet automatisch. Je moet hiervoor contact opnemen met de eigenaar of de beheerder van het appartementsgebouw.

Meer info

Je kan een afspraak maken voor advies bij de Sociale dienst:.

 • Ben je al cliënt bij OCMW Overijse? Contacteer dan je maatschappelijk werker.
 • Nog geen cliënt? Neem contact op via mail naar socialedienst@overijse.be of bel naar 02 687 51 56.

Meer info vind je ook op deze website.