Toekomstige sport- en beweegsite

De huidige Sporthal Den Heurk dateert uit de jaren 1970 en voldoet niet meer aan de huidige (sport)noden. Er is een sterke nood aan vernieuwing en een toekomstgerichte sportinfrastructuur. Meer dan 'gewoon' een verbouwing, willen we inzetten op een grondige oefening waarin we kijken naar een bredere oplossing, naar een site sport en beweging in al hun facetten kunnen 'geconsumeerd' worden.

In het gemeentelijke meerjarenplan is een project voorzien om een nieuwe sport- en beweegsite stapsgewijs te gaan realiseren. Daar gaan we nu, in het najaar van 2023, mee van start.

Waarom?

Het project heeft volgende doelstellingen:

  • Evolueren van een sportgebouw (sporthal) dat verhuurd wordt aan derden voor specifieke sportactiviteiten naar een activiteitensite waar sport en beweging door veel verschillende types van gebruikers simultaan ‘geconsumeerd’ kunnen worden.
  • Het voorzien van extra overdekte sportoppervlakte voor sportverenigingen en scholen (Overijse heeft nu een groot tekort t.o.v. de Vlaamse norm en gemiddelde).
  • Het creëren van een toekomstgerichte sport- en bewegingssite waar burgers, verenigingen en privatieve organisaties elkaar in een sportieve en recreatieve context kunnen ontmoeten.
  • Het creëren van extra sport- en bewegingsmogelijkheden voor burgers uit Overijse en de omliggende gemeenten.
  • Het versterken en integreren van een sportsite in het landschap van de groene zone ‘Zuidflank’.

Voor wie?

Het project moet tegemoet komen aan de sport- en bewegingsnoden van verschillende gebruikers en doelgroepen:

  • (sportieve) inwoners en omwonenden
  • sportverenigingen
  • scholen
  • privatieve sportorganisaties

Locatie en ruimtelijk onderzoek

De exacte locatie voor deze nieuwe site is nog niet bepaald. Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht gegeven om begin 2024 een RUP-onderzoek (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te starten om de mogelijkheden te onderzoeken voor de integratie van deze site in de ruime omgeving van de huidige Zuidflank.