Sport- en beweegsite: fasering en tijdslijn

1. Fase: projectdefinitie

 • WAT: In deze fase wordt beslist 'WAT' en 'WELKE FUNCTIES' er aanwezig moeten zijn op de toekomstige site. In deze eerste fase wordt bepaald wat wel en wat geen onderdeel wordt van het project.
  Voorbeeld: Hoeveel units moet de sporthal hebben? Voor welke sporten moet er specifieke accommodatie voorzien worden? Is een cafetaria nodig? Is er nood aan een overdekt buitensportterrein? Hoe groot moet de parking zijn? 

  In deze fase wordt intensief samengewerkt met de antennegroep (een groep lokale experten of ervaringsdeskundigen), de sportraad, de gemeenteraadscommissie, de belangrijkste stakeholders en de brede bevolking (aan de hand van een interactieve avond en een enquête). De projectdefinitie wordt ook afgetoetst in functie van financiële haalbaarheid.
 • TIMING: klaar tegen eind 2023

2. Fase: behoeftebepaling

 • WAT: In deze fase worden - op basis van de projectdefinitie - de exacte en gedetailleerde behoeften van de toekomstige sportsite opgelijst.
  Voorbeeld: Welke sportfuncties moeten minimaal voorzien worden op een overdekte buitensportterrein? Welke eigenschappen moet de sportvloer hebben? Wat moet minimaal voorzien worden in de kleedkamers? Hoe groot is een eventuele cafetaria?  

  De behoeftebepaling wordt ook afgetoetst op financiële haalbaarheid en haalbaarheid qua ruimtelijke planning. De behoeftebepaling eindigt met een gedetailleerd bestek dat in de ontwerpfase wordt toegewezen aan een ontwerper.
  Ook in deze fase wordt er intensief samengewerkt met de antennegroep (groep lokale experten), de belangrijke stakeholders, de sportraad en de brede bevolking (interactieve avond).
 • TIMING: januari 2024 - december 2024

3. Fase: ontwerpfase

 • WAT: In deze fase wordt een opdracht klaargestoomd voor een ontwerper op basis van het bestek in de voorgaande fase. De ontwerper gaat hiermee aan de slag. Rekening houdend met de geldende ruimtelijke voorschriften wordt een voorontwerp gemaakt dat later na diverse feedbackmomenten zal uitmonden in een definitief ontwerp.
 • TIMING: 2025 - 2026

4. Fase: bouwfase

 • WAT: In deze fase wordt een bouwopdracht toegewezen aan een bouwfirma die op basis van het gekozen ontwerp de nieuwe sport- en bewegingssite moet realiseren. Via diverse werfvergaderingen worden de verschillende bouwfases gecoördineerd tot aan de oplevering van de nieuwe site.
 • TIMING: 2027 - 2028

5. Parallelle trajecten

     a. Traject RUP en verwerving gronden

  • WAT: In deze fase wordt voor de beoogde projectzone een nieuw RUP (= ruimtelijk uitvoeringsplan) voorzien. Binnen dit traject, dat ongeveer 2 jaar duurt, wordt ook de meest ideale locatie gekozen voor het project, rekeninghoudend met ruimtelijke planning, mobiliteit, omwonenden en de noden die uit de projectdefinitie en behoeftebepaling naar boven zijn gekomen. Wanneer dit duidelijk is, dienen de beoogde percelen verworven te worden in functie van ontwerp en bouw.
  • TIMING: 2024 - 2025

     b. Traject financiering en exploitatie

  • WAT: In deze fase worden de meest voordelige financieringsmogelijkheden en exploitatiemogelijkheden voor de toekomstige site onderzocht. Voorbeeld: Wat is de financiële draagkracht van het gemeentebestuur? Welke subsidiekanalen zijn voorhanden? Werken we samen met privé-partners voor de uitbating of onderhoud van sommige deelinfrastructuren? Wat zijn de geschatte exploitatiekosten voor de gehele infrastructuur? Heeft de gemeente hier extra personeel voor nodig of zijn er andere/voordeligere oplossingen?
  • TIMING: 2024 - 2028