Subsidies en toelagen verenigingen

Vanaf het werkingsjaar 2023-2024 werken we met de vernieuwde reglementen voor subsidies voor verenigingen. Na een participatietraject waarin we vanuit de input van de verenigingen zelf op zoek gingen naar een slimme, billijke en werkbare verdeling, gaan we van start met een grondig vernieuwde subsidie-aanpak.

Om tot het gewenste resultaat te komen, werd er projectmatig gewerkt. Hiervoor keken we naar de knelpunten uit het verleden, waarbij een heleboel verschillende reglementen voor verwarring en versnippering zorgden, en een lange lijst van kleinere nominatieve toelagen voor heel wat administratie zorgden. 

Ook de kansen richting toekomst werden bekeken:

 • het verenigingsleven aanmoedigen
 • stimuleren om bij te dragen aan de uitvoering van het beleid
 • nieuwe en eenmalige initiatieven stimuleren
 • duurzaamheid en lange-termijnvisie faciliteren
 • kennisdeling en inspiratie onderling stimuleren
 • administratieve vereenvoudiging 
 • transparantie van de reglementen vergroten

Dit traject leidde tot een nieuw subsidievoorstel met 6 uitgangspunten:

 1. het verenigingsleven in Overijse blijven aanmoedigen en ondersteunen met een billijke verdeling van middelen;
 2. subsidieregelingen die stimulerend werken;
 3. enkel verenigingen met maatschappelijke zetel in Overijse komen in aanmerking voor subsidies;
 4. de budgettaire realiteit noopte tot break-even werken. De subsidiereglementen die de middelen verdelen werken zo veel als mogelijk met respect voor de voorziene kredieten in de meerjarenplanning;
 5. een gezonde mix tussen structurele en impulsgerichte subsidies;
 6. klantgericht maken en administratief vereenvoudigen van het subsidieproces.

Participatie
De erkende verenigingen, dorps- en adviesraden van Overijse werden via inspraakavonden in het voorjaar van 2023 betrokken in het traject van de gemeente om de nieuwe subsidiereglementen mee vorm te geven. Deze aanbevelingen waren heel waardevol.

Het hele traject heeft geleid tot een eenvoudig, transparant subsidiereglement met een drempelverlagende factor om je aanvraag in te dienen.

 • Als erkende vereniging heb je jaarlijks recht op een werkingssubsidie.
 • Hier bovenop, kan je een impulssubsidie aanvragen rond 3 verschillende thema's.
 • Viert jouw erkende vereniging een jubileum? Dan kan je een jubileumtoelage aanvragen.
 • Reis je met jouw vereniging naar één van onze verbroederingsgemeenten? Dan kan je een verbroederingstoelage aanvragen.
 • Organiseer je een fuif met je vereniging? Dan komen we graag tussen in de onkosten om een erkende veiligheidsfirma in te huren, via onze veiligheidssubsidie.