Veiligheidssubsidie voor erkende verenigingen

De gemeente Overijse wil zijn erkende verenigingen met deze subsidie ondersteunen wanneer ze op publieke evenementen zoals fuiven en openluchtfestivals de veiligheid van de bezoekers en de eigen organisatie verhogen.

We komen tegemoet in in de gemaakte kosten voor het inhuren van bewakingsagenten ter bewaking van de openbare orde en veiligheid van bezoekers op een evenement.

De kosten die in aanmerking komen voor de subsidie moeten gemaakt worden in functie van het publieke evenement dat lopende is. Kosten voor de nachtbewaking van materialen worden niet gesubsidieerd.

De veiligheidssubsidie bedraagt 50% van het bedrag van de kosten voor het inhuren van het aantal bewakingsagenten, btw inbegrepen, met een maximumbedrag van 1500 euro per evenement.

Voorwaarden

  • Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van Overijse.

  • De organiserende vereniging dient in orde te zijn met alle bestaande bepalingen, regels en toelatingen met betrekking tot de zaal en de openbare ruimte. De organisator draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen waaronder bijvoorbeeld het zaalverhuurreglement, evenementenreglement en politiereglement.

  • De organisator dient bewakingsagenten in te schakelen die worden ter beschikking gesteld door een erkende bewakingsonderneming, overeenkomstig de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. De lijst van erkende ondernemingen is te vinden via volgende website: https://vigilis.ibz.be

  • De organisator dient de bewakingsfirma in te schakelen op advies van de politie.

Procedure

De organisator vraagt voorafgaandelijk aan het evenement de toelating voor de organisatie van het evenement aan de gemeente conform het huidig geldend gemeentelijk evenementenreglement.

De aanvraag voor de veiligheidssubsidie kan ingediend worden via de gemeentelijke website na het ontvangen van de toelating voor de organisatie van het evenement, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Deze goedkeuring bevat tevens het advies van de Politie met betrekking tot het aantal in te zetten bewakingsagenten. Dit advies houdt rekening met de locatie, de doelgroep en het aantal verwachte bezoekers.

De aanvraag kan ingediend worden voorafgaand aan het evenement tot uiterlijk 1 maand na het plaatsvinden van het evenement.

De uitbetaling gebeurt binnen de 2 maanden na het ontvangen van de volledige aanvraag en het factuur met betalingsbewijs. 

Het factuur vermeldt het aantal ingezette bewakingsagenten, het aantal gepresteerde uren, het erkenningsnummer van de bewakingsonderneming bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de kostprijs per persoon en de totale kostprijs van de bewaking.

Aanvraagformulier veiligheidssubsidie

Documenten

  • Reglement veiligheidssubsidie voor erkende verenigingen.pdf
    pdf 44,1 Kb
    Downloaden