Veiligheidsvoorschriften leveranciers en dienstverleners Lokaal Bestuur Overijse

De leverancier en dienstverlener van het Lokaal Bestuur Overijse verbindt zich ertoe de hierna vermelde voorschriften na te leven:

 • Al de vigerende Belgische wetten en reglementen, Gewestelijke besluiten en reglementen, Europese Richtlijnen en verordeningen inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en het welzijn op het werk en inzake het leefmilieu;
 • Al de wettelijke eisen beschreven in de ‘Codex over het welzijn op het werk’ (CODEX), het ‘Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming’ (ARAB) en het ‘Algemeen reglement op de elektrische installaties’ (AREI);
 • Al de wettelijke eisen beschreven in het ‘Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning’ (VLAREM), en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
 • De ‘sociale’ Europese Richtlijn 89/391/EEG betreffende de maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op de werkplek waarvan de principes terug te vinden zijn in de nationale ‘Welzijnwet’ (Wet van 4 aug 1996) en Titel1 van de CODEX;
 • De ‘economische’ Europese Richtlijnen art. 95, meer bepaald:
  • Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG (herschikking van richtlijn 89/382/EEG) en de omzetting in het KB van 5 mei 1995 - B.S. 31/05/95;
  • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de omzetting in het KB van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden - B.S. 31/03/77;
  • EMC richtlijn 2004/108/EG en de omzetting in het KB van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit - B.S. 24/06/94;
  • ATEX95 richtlijn 94/9/EG;
  • De richtlijnen ‘drukvaten’, ‘toestellen onder druk’, ‘gastoestellen’, …;