Omgevingsvergunning bouwen: melding, vereenvoudigde of gewone procedure

Er zijn twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
Bij dossiers met een gewone procedure is een openbaar onderzoek nodig. Hiervoor betaal je dossierkosten.

Hou er ook rekening mee dat er vóór elke procedure een volledigheidsonderzoek plaatsvindt, om na te gaan of uw dossier volledig is. Dat duurt ongeveer 30 dagen. Daarna pas begint de aanvraagprocedure. Na het afleveren van de beslissing zal je die beslissing ook nog moeten bekend maken (aanplakken) en ook dat duurt 30 dagen. Pas daarna kun je met de werken beginnen.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Verloop eenvoudige procedure

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

  • Als de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)
  • Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Verloop gewone procedure

Melding

Voor sommige werken is geen vergunningsaanvraag nodig, maar volstaat een melding. Een melding betekent een verkorte procedure in het omgevingsloket maar daarvoor is het wel altijd nodig om plannen op te maken en een dossier in te dienen.

Een melding kan alleen onder bepaalde voorwaarden:

  • De geplande werken mogen niet afwijken van de voorschriften van de verkaveling, het RUP of BPA. Ga dit dus zeker vooraf na.
  • De functie van de woning moet behouden blijven en het aantal woongelegenheden mag niet wijzigen.
  • Voor volgende werken is altijd een vergunningsaanvraag nodig, dus hiervoor kan nooit een melding gebeuren: het rooien van een boom, het plaatsen van een afsluiting, het inrichten van een zwembad, voorgevelrenovatie of voor het oprichten van een vrijstaand tuinhuis in de tuin.
  • Een melding is niet mogelijk voor werken aan een beschermd monument of als het perceel gelegen in een beschermd stadsgezicht ligt. In dat geval zal je ook een vergunningsaanvraag moeten indienen.
  • Wil je de woning uitbreiden, dan is de medewerking van een architect vereist. De architect dient de melding in. Een uitzondering hierop is de oprichting van een glazen constructie (een veranda) die bestaat uit minimum 75% glas, waarbij geen andere stabiliteitswerken gebeuren. Dit is bv. een veranda of een overdekt terras.

Meer info over meldingen vind je bij het Omgevingsloket.