Voordelen verbonden aan de gemeentelijke erkenning

Nu het nieuwe reglement over de gemeentelijke erkenning rond is, is de volgende stap dat we ook eens kijken naar de voordelen die hieraan verbonden zijn. We herbekijken hoe de verdeling gebeurd, op basis van welke criteria en hoe het misschien anders kan. 

Waarom? De werking van onze verenigingen is heel anders dan een tiental jaar geleden, en dus mogen ook de processen en regels mee met hun tijd. Zo is een kopieertoelage niet meer zo nuttig wanneer steeds meer zaken meer digitaal gebeuren, en is het misschien logischer om in te zetten op het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en thema's.  

Daarnaast zijn op dit moment zijn de voordelen heel verschillend per 'sector' en daardoor zit de verdeling niet altijd even billijk in elkaar. 

Opzet

Het is zeker en vast niet de bedoeling om te schrappen in de voordelen die het lokaal bestuur toekent aan erkende verenigingen. Wel willen we de verdeling logischer, billijker en slimmer laten verlopen.  

We nemen alle voordelen mee in deze denkoefening, niet enkel het financiële luik. Dit kan gaan van werkingsmiddelen over projectsubsidies tot voordelen in verhuur van infrastructuren en materialen.

Aanpak

Om het overzicht te bewaren, gaan we stap voor stap te werk. De helikoptergroep werkte volgende aanpak uit:

1. In kaart brengen huidige situatie en mogelijkheden

In het najaar van 2022 willen we zicht krijgen op hoe het vandaag allemaal in zijn werk gaat. Daarnaast gaat de administratie ook horen bij andere gemeentes hoe zij dit aanpakken. Deze stap is ondertussen gezet, en vormde de basis voor een nieuw voorstel van aanpak.

Dit voorstel vormt het onderwerp van een bevraging die we eind 2022 zullen uitsturen naar verenigingen en raden. Hierin peilen naar hoe dit nieuw voorstel voldoet aan de noden, en vragen we ook naar aanvullende ideeën, te bespreken onderwerpen, bezorgdheden, .... De antwoorden van deze enquête vormen de basis voor stap 2.

2. Inspraakmomenten

Op 3 avonden in januari en februari 2023 organiseren we een participatiemoment waarin de verenigingen het nieuwe voorstel kunnen leren kennen en advies kunnen geven richting het bestuur. 

Eén van de avonden is specifiek gericht op de dorps- en adviesraden, de 2 andere data zijn voorbehouden voor de verenigingen. 

  • Waar moet de focus op liggen bij het toekennen van de voordelen?
  • Wat is een billijke verdeling?
  • Is de voorgestelde manier van werken haalbaar?
  • Hoe kunnen we verenigingen en raden nog ondersteunen?
  • ...

3. Verwerking

Na afloop van deze 3 momenten gaat de administratie weer aan het werk om alle input te verwerken. Ze werken het voorstel verder uit, en toetsen het ook af aan de haalbaarheid m.b.t. administratieve opvolging.

4 Terugkoppeling

Het voorstel zal in april 2023 worden teruggekoppeld aan een afvaardiging van de deelnemers uit de participatiemomenten in januari en februari. Deze deelnemers geven een advies op het voorstel en waar nodig kunnen nog zaken wijzigen.

5. Voorstel

Het (herwerkte) voorstel zal naar het bestuur vertrekken. Het is aan het college van burgemeester en schepenen om hierover een standpunt in te nemen.

Resultaat

Dat kennen we nog niet. We zijn benieuwd naar wat er uit het participatietraject van het voorjaar 2023 voortvloeit.