Voorwaarden werken bij de gemeente

Solliciteren bij de gemeente Overijse kan naar aanleiding van een publicatie voor een specifieke functie.

Dergelijke vacante betrekkingen worden o.a. gepubliceerd op deze webstek, in De Streekkrant, De Zondag, De Serrist, Het Streekblad en op de website van de VDAB.

Als je solliciteert voor een specifieke functie, is het van belang dat je ons alle gevraagde documenten bezorgt (bv. diploma, cv, rijbewijs, …).

Contractueel - statutair

Bij de gemeente Overijse werken de medewerkers in contractueel of statutair dienstverband.

Als contractueel personeelslid heb je een arbeidsovereenkomst met het gemeentebestuur die te vergelijken is met een contract in andere bedrijven.

Een statutaire medewerker is door de overheid 'vastbenoemd'.

Zowel contractuele als statutaire medewerkers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en slagen in een selectieprocedure.

Diplomavoorwaarden

De functies bij de gemeente Overijse zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Voor de niveaus A, B en C heb je een diploma nodig.

Hieronder vind je per niveau de diplomavoorwaarden. Je kan enkel deelnemen aan - contractuele en statutaire - selectieprocedures bij de gemeente Overijse als je aan de diplomavoorwaarden voldoet:

 • niveau A: je hebt een masterdiploma
 • niveau B: je hebt een bachelordiploma
 • niveau C: je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs
 • niveau D: je hebt geen diploma nodig
 • niveau E: je hebt geen diploma nodig

Als je jouw diploma in het buitenland behaalde, dan moet je een gelijkwaardigheid (homologatie) aanvragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling NARIC. De academische gelijkwaardigheidserkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma's.

Een niveaubepaling is een bevestiging van NARIC-Vlaanderen dat het buitenlandse diploma wel degelijk een hoger onderwijsdiploma is dat uitgereikt werd door een erkende hogere onderwijsinstelling. Een niveaubepaling is dus geen officieel gelijkwaardigheidsbesluit. Het situeert enkel het buitenlandse diploma in één van de onderwijsniveaus, met name het hoger onderwijs.

Als je een buitenlands diploma voorlegt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum die geldt voor een selectieprocedure, het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid of niveaubepaling hebt aangevraagd. Uiterlijk op het ogenblik van de aanstelling op proef moet je het bewijs van de gelijkwaardigheid of de niveaubepaling voorleggen.
Voor meer informatie over gelijkwaardigheid en niveaubepaling kan je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, NARIC-Vlaanderen met vermelding van de juiste administratie:

 • Administratie Hoger Onderwijs (buitenlands diploma hoger onderwijs)
 • Administratie Secundair Onderwijs (buitenlands diploma hoger secundair onderwijs)

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen worden toegelaten tot een betrekking bij de gemeente Overijse moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan een uittreksel uit het strafregister (attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten (dit blijkt uit het attest van goed zedelijk gedrag).
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (als dit vereist is voor de functie waarvoor je solliciteert, word je door de gemeente Overijse uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij een arbeidsgeneesheer).
 • Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur.
 • voor een statutaire functie: burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
 • slagen voor de selectieprocedure.
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis (opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966).

Taalvoorwaarden

Aangezien de gemeente Overijse een Nederlandstalig bestuur is, moet je je als medewerker tegenover elke burger vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands. Heb je jouw diploma behaald in het buitenland of in een school waar het Nederlands niet de voertaal was? Dan moet je via een taalexamen van Selor (het selectiebureau van de federale overheid) aantonen dat je over voldoende kennis van het Nederlands beschikt.