Wat is het register der bekendmakingen?

Reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur kunnen pas inwerking treden na bekendmaking door publicatie op de webtoepassing. Het lokaal bestuur is verplicht om aan te kunnen tonen dat het document met het bekendgemaakte besluit:

  • een unieke identificatie bevat;
  • wordt gepubliceerd met correcte tijdstip van de digitale bekendmaking op zodanige wijze dat onmerkbare wijzigingen na publicatie kunnen worden uitgesloten.

Vanaf 1 januari 2024 worden deze elementen in het lokaal bestuur Overijse niet meer genoteerd in een afzonderlijke register maar blijken de elementen uit de gelogde gegevens van de toepassing ‘E-notulen’. Dit is een applicatie waarin besluiten worden aangemaakt, geannoteerd en gepubliceerd. Op de publieke raadpleegomgeving wordt de inhoud en de datum van publicatie gevisualiseerd. Vanaf het moment van de publicatie is het besluit niet meer vatbaar voor wijzigingen. De volledige informatie kan steeds opgevraagd worden.

De raadpleegomgeving is een beveiligde omgeving doordat:

  • de servers met daarop de logs en de documenten beveiligd toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen. Toegang wordt bijgehouden in een extra log;
  • er is een dagelijkse full back-up van de servers voorzien;
  • de servers bevinden zich in Europa en zijn van een Europese leverancier.

Bovenstaande werking voldoet aan de opgelegde vereisten dat documenten uniek identificeerbaar zijn, en onmerkbare veranderingen redelijkerwijs zijn uitgesloten voor het register van bekendmakingen via eNotulen. De vereisten vloeien voort uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

Bovenstaande beschrijving van de werking van het systeem binnen de toepassing "eNotulen" en haar overeenkomstige raadpleegomgeving geeft inzicht hoe aan de voorwaarden van de wetgeving wordt voldaan. De werking voldoet aan de opgelegde vereisten dat documenten uniek identificeerbaar zijn, en onmerkbare veranderingen redelijkerwijs zijn uitgesloten voor het register van bekendmakingen via eNotulen. Het lokaal bestuur zal Overijse zal vanaf 1 januari 2024 de gelogde gegevens van de raadpleegomgeving als register der bekendmakingen gebruiken en er zal dan ook geen gebruik meer worden gemaakt van een afzonderlijk register.


Bestuurlijk toezicht

Niet gevonden wat u zocht?

Op deze raadpleegomgeving staat alleen de informatie die verplicht openbaar gemaakt moet worden. Als burger hebt je echter steeds het recht om een bepaald document in te kijken of een afschrift ervan te vragen.
Dien hiervoor een aanvraag in via het formulier openbaarheid van bestuur.

Je aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke en reglementaire uitzonderingsgronden. Op basis van deze toetsing kan je het opgevraagde document daarna al dan niet inkijken of het gevraagde afschrift ontvangen.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@overijse.be.