Werkingssubsidies voor dorps- en adviesraden

De erkende dorps- en adviesraden krijgen per kalenderjaar een forfaitaire werkingssubsidie van de gemeente.

Met de subsidie wil de gemeente vooral de adviesrol faciliteren, met een extra stimulans om ook de organiserende rol op te nemen en/of te professionaliseren. Ze dient om werkingskosten van de dorps- of adviesraad te betalen zoals o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, ICT-kosten, opleiding, vorming, uitstappen of werkbezoeken, dranken tijdens vergaderingen, uitreikingen van prijzen, teambuilding of etentjes, bedanking van vrijwilligers, activiteiten in de gehuchten, medewerking aan gemeentelijke initiatieven, …

Voorwaarden en bedrag

De voorwaarden zijn voor alle raden hetzelfde, ongeacht je een dorpsraad of een adviesraad bent.

 • De raad heeft de basisstatuten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, aangenomen.
 • Het positief saldo van alle financiële rekeningen van de raad mag op 31 december van het voorgaande jaar het bedrag van 5.000 euro niet overschrijden. 

  De dorps- of adviesraad kan schriftelijk en gemotiveerd een afwijking op deze voorwaarde aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen voor zover de bestemming van het op 31 december uitstaande saldo kan worden verantwoord onder de vorm van een engagementsverklaring en/of begroting. De dorps- of adviesraad heeft hierbij ten allen tijde de mogelijkheid om eigen inkomsten over te dragen aan de door de gemeente Overijse erkende verenigingen.

  We trachten hiermee de dorps- en adviesraden te stimuleren om hun subsidies te investeren in onze dorpsgemeenschappen en erkende verenigingen.

Aanvragen en procedure

De dorps- of adviesraad dient jaarlijks, in de loop van het eerste kwartaal haar subsidieaanvraag in via het daartoe voorziene e-formulier onderaan deze pagina. Vul je aanvraagformulier in vóór 1 april.

Enkel volledig en correct ingevulde aanvragen die tijdig worden ingediend worden verwerkt. De aanvrager voegt bij zijn aanvraag verplicht een afschrift van alle financiële rekeningen van de advies- of dorpsraad op 31 december van het voorgaande jaar, vb. via een printscreen van de financiële rekening op datum van 31 december.

Na ontvangst van je aanvraag zal de administratie je aanvraag verwerken. Je krijgt van ons een bericht of je aanvraag al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. De uitbetaling zal gebeuren tussen 1 april en 30 juni.

INDIENINGSMOMENTVERWERKINGUITBETALING
1e kwartaal van het lopende kalenderjaar2e kwartaal van het lopende kalenderjaar

Verwerking van de aanvragen door de gemeentelijke administratie.

2e kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Aanvraagformulier werkingssubsidies voor dorps- en adviesraden

Documenten

 • Reglement werkingssubsidie voor erkende dorps- en adviesraden.pdf
  pdf 47,9 Kb
  Downloaden